Minh bạch trong công tác quản lý rác thải

0
96
Minh bạch trong công tác quản lý rác thải - 1

Đấu thầu tập trung lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và công khai, minh bạch trong công tác quản lý rác thải tại các địa phương.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 41/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.

Nội dung chính của kế hoạch bao gồm: Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản có nội dung liên quan đến quản lý chất thải rắn; xây dựng, hoàn thiện và ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, các quy định về phương pháp định giá dịch vụ xử lý rác thải; các hướng dẫn kỹ thuật về thu gom, phân loại rác thải tại nguồn.

Tổng cục Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai xây dựng trình Chính phủ ban hành nghị định và ban hành thông tư vào tháng 10/2021.

Minh bạch trong công tác quản lý rác thải - 1

Một doanh nghiệp từ chối cho mượn đường để vận chuyển rác vào khu xử lý, khiến rác thải tại hai TP Hạ Long và Cẩm Phả (Quảng Ninh) bị ùn, ứ, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng cảnh quan đô thị (Ảnh: An Nhiên).

Ngoài ra, rà soát, sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trong xử lý chất thải rắn theo hướng nghiêm ngặt hơn và tiệm cận tiêu chuẩn của các nước tiên tiến. Trước mắt tập trung rà soát, sửa đổi QCVN 61- MT:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng giao cho các đơn vị trực thuộc phối hợp với Bộ Xây dựng để xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thiết kế hệ thống thu gom chất thải rắn phù hợp với việc phân loại rác thải tại nguồn của khu trung tâm thương mại kết hợp với căn hộ; chung cư kết hợp với văn phòng; tổ hợp công trình cao tầng có chức năng hỗn hợp. Quy hoạch, bố trí điểm tập kết, trung chuyển rác thải trong các đô thị và điểm dân cư nông thôn tập trung bảo đảm vệ sinh môi trường phù hợp với quy định của pháp luật.

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ và các địa phương tăng cường áp dụng, triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc xử lý, tái chế các phụ phẩm nông nghiệp, đặc biệt là việc xử lý, tái chế rơm, rạ sau thu hoạch.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng tiêu chí đấu thầu và hướng dẫn các địa phương thực hiện việc đấu thầu tập trung lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và công khai, minh bạch trong công tác quản lý rác thải tại các địa phương

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, sẽ có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị số 41 và thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 đối với vấn đề lựa chọn cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó việc lựa chọn được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; trường hợp không thể lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu thì thực hiện theo hình thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Thế Kha